Obchodní podmínky

VOZIMAUTA s.r.o.

Údaje dovozce

VOZIMAUTA s.r.o. 

IČO: 075 74 657 

Spisová značka: C 36988 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Mezi dovozcem a objednávajícím dochází k uzavření dohody o poskytnut přepravních služeb na základě  živnost provozující dovozcem. IČO: 075 74 657 

Vozy jsou importovány pouze ze zemí EU. 

Výběr vozu

Zákazník může dovozci poskytnout údaje o konkrétním vozu, o který má zájem či jej požádat o součinnost při  jeho výběru. Po vytpování „favorita“ provede dovozce telefonický kontakt prodejce, kde zjist základní  parametry vozu, předá je zájemci a ten se na jejich základě rozhodne pro případnou rezervaci. Tu provede  dovozce. 

Dovozce nenese žádnou odpovědnost za informace poskytnuté prodejcem či zprostředkovatelem. Záloha dovozu dle dohody (max. 40% z ceny dovozu) bude objednávajícím složena při podpisu smlouvy 

 1. V případě spolujízdy – hotově na základě zprostředkovatelské smlouvy dovozu (s možnost platby předem na  účet) 
 2. V nepřítomnost zákazníka – na účet dovozce nejpozději 24h před zahájením jízdy 

Při marném výjezdu je záloha nevratná a slouží k pokryt nákladů. 

Dále se zákazník může domluvit s dovozcem na doplatkových službách, jako například zajištění dovozové STK a  ME, Sjednání povinného ručení, přihlášení vozu do registru vozidel ČR, doprava vozu po ČR . 

Cena a způsob platby  

1a ) Jako podnět k zahájení spolupráce je považováno  

– Písemná dohoda prostřednictvím emailu či komunikačních portálů (whatsapp, wiber atd..) – Podpis zprostředkovatelské smlouvy dovozu 

– Složení fnančních prostředků na účet dovozce 

– Předání fnančních prostředků na základě protokolu o předání a převzet fnančních prostředků 

V tomto případě je zákazník povinen složit zálohu dovozu dle domluvy ( pokud není defnováno jinak pak 40% z  ceny dovozu) 

V případě, že vozidlo nebude z jakéhokoliv důvodu na místě zakoupeno/dovezeno, záloha se stává nevratnou  (jako kompenzace cestovních nákladů) 

Zbylou část za dovoz, tedy 60% (nebo poměrnou část složené zálohy a ceny balíčku dovozu) zaplat kupující  dovozci v hotovost či na účet frmy při vykládce / přebírání vozidla oprot protokolu o předání vozu. 

1b) zákazník zaplat předem 100% celkové ceny smluvené za dovoz, za předpokladu že má vůz již otpovaný, či  se jedná o smluvní dovoz, není li stanoveno jinak. 

Fakturu za poskytnuté služby obdrží zákazník nejpozději do 5 pracovních dní v elektronické podobě na e-mail.

Prověrka vozu 

Za přítomnost zákazníka provede dovozce fyzickou prověrku vozidla, na základě souhlasu prodejce v tomto  rozsahu: 

Ověření dostupné dokumentace a servisní historie vozu (bude-li tato dohledatelná s vynaložením obvyklého úsilí, prověřuje ji dovozce před zahájením cesty ) Za pravdivost skutečnost v těchto registrech  uvedených dovozce neodpovídá. 

Ověření skutečného technického stavu vozidla (podrobná fyzická prohlídka, zkušební jízda, proměření laku  vozidla se zaměřením na nalezení případných stop po předchozích opravách poškození karoserie, ověření všech provozních funkcí a parametrů vozidla v mezích možnost zkušební jízdy, přijatelného časového prostoru k  prohlídce a v rámci platných právních předpisů. Kontrola je orientační a prováděna bez demontáže část vozu v daných podmínkách u prodejce. 

Zkušební jízda – je limitována souhlasem prodávajícího a její rozsah je ovlivněn možnost zapůjčení převozních značek od prodejce či jízdou na vlastních značkách, je-li vozidlo stále registrované. 

Diagnostka OBD – je orientační test systému vozu, zobrazující reálné údaje v čase. Výpis chybových kódů  nemusí být úplný.  

Dovozce si vyhrazuje právo neudělat diagnostckou kontrolu vozu za předpokladu 

 1. chybí dostupná data o vozidle v systému diagnostky 
 2. protokoly jsou výrobcem omezeny / uzamčeny 
 3. stáří vozu neumožňuje napojení systému OBD 
 4. jiné nepředvídatelné okolnost 

Základní ověření nezávadnost vozidla po právní stránce v dostupných registrech a v případě prodávajícího jako fyzické osoby též ověření, zda se ke dni prohlídky tento nenachází v exekučním řízení. Za pravdivost skutečnost v těchto registrech uvedených dovozce neodpovídá. 

V případě, že se fyzické kontroly neúčastní zákazník osobně, bude provedena i základní Fotodokumentace. Zákazník bude telefonicky kontaktován s doporučením „lze koupit“ , „lze koupit s  výhradami“ nebo „ke koupi nedoporučeno“ s příslušným odůvodněním. 

Veškeré informace podané dovozcem zákazníkovi mají čistě informatvní charakter. 

Dovoz 

Dovozce je vlastníkem koncese pro autodopravu a vlastní dovoz zajišťuje svým vozem s autopřepravníkem  splňující veškeré legislatvní normy. Zákazník nenese žádnou odpovědnost za škody či jiné právní újmy  způsobené dovozcem při samotném dovozu či manipulaci s nákladem. 

Asistovaný dovoz formou takzvaných převozových značek, kdy je zákazník dopraven na místo prodeje,  následuje prověrka vozu a po domluvě odjíždí zákazník (či náš řidič) z místa prodeje se zakoupeným vozem po  vlastní ose na převozních značkách. Více informace o tomto druhu přepravy na vyžádání. Rizika s pojené s  takovouto přepravou nejsou pojištěna.

Nákup vozu bez DPH 

je podmíněný dvěma výjezdy, kdy první výjezd slouží ke kontrole vozu, vyjednání smluv 

Poplatek za první výjezd je stanoven dovozcem před podpisem zprostředkovatelských smluv a je uveden v  celkové částce dovozu. 

druhý výjezd podniká dovozce na základě převodu fnančních prostředků zákazníkem na účet prodejce a jeho  potvrzením o přijaté platbě. Vůz nakládáme a vezeme do místa určení dle zprostředkovatelské smlouvy. 

Je na pravidlech prodejce jakým způsobem bude vozidlo prodáváno a můžou nastat dvě varianty A) vůz prodává rovnou bez DPH – zákazník DPH odvádí dle platných zákonů v ČR  

 1. vůz prodává bez DPH avšak s depositem ve výši německého DPH (19%) jako deposit. Ten bude zákazníkovi  navrácen po registraci vozu v ČR a zaslání požadovaných dokumentů prodejci.  

V případě zakoupení vozu mladšího 6 měsíců a s nájezdem nižším 6000 km, je zákazník povinen vždy DPH  uhradit v ČR dle platných zákonů o DPH ještě před samotnou registrací vozu.  

Rizika související s poskytovanou službou 

Dovozce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za vady vozidla, které se projeví po jeho 

zakoupení v důsledku jeho obvyklého opotřebení či projevu tzv. „skryté vady“. 

Tato případná odpovědnost je i nadále výhradně věcí smluvního vztahu prodávající – kupující. 

Dovozce nenese odpovědnost za škodu způsobenou vadou vozu, nebo nesprávnou manipulací s ním po předání vozu zákazníkovi. 

Pojištění odpovědnost za škodu způsobenou přepravcem – dovozce je pojištěný na škody jím způsobeným  během přepravy, manipulace s vozem během úkonů spojené s registrací či servisem vozu (odpovědnost za věci  převzaté) a to následujícím způsobem:

 • Přeprava nového vozu až do 1 000 000 kč 
 • Přeprava použitého vozu až do 500 000 kč 
 • Škody na svěřeném voze až do 500 000 kč 

Smlouvy a protokoly 

veškeré ujednání je podmíněno sepsáním smluv / protokolů vždy ve dvou kopiích kdy každá strana obdrží po  jedné z nich. 

Reklamace 

U dovozce lze v souladu s občanským zákoníkem č. 99/2012 – tuto problematku upravuje v §§ 2165 a  následujících, pouze vady služeb, které dovozce poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných dovozcem lze  kdykoli uplatnit na adrese dovozce. Jako základní komunikační prostředek pro uplatnění reklamací se dovozce  se zájemcem dohodli na přednostním využit e-mailove komunikace.  

Touto cestou bychom Vás rádi upozornili i na možné komplikace, které jsou s obchodem v zahraničí nebo koupě použitého zboží spojené. Složením zálohy či podpisem zprostředkovatelských smluv, zákazník dává najevo, že si  je těchto rizik vědom a plně si je uvědomuje.

Zánik smlouvy 

 1. Dovozce si vyhrazuje ukončit spolupráci za těchto podmínek. 
 2. V řádném termínu nebyla uhrazena záloha dovozu 
 3. Zákazníkovo požadavky nejsou realizovatelné vzhledem k tržní nabídce 
 4. Chování zákazníka je v rozporu s právními předpisy či je v rozporu s dobrými mravy 4) Nesouhlas zákazníka s obchodními podmínkami 
 5. Jsou požadavky v rozporu s fremní politkou a smýšlením 

Dovozce je v takovémto případě povinen vrátt složenou zálohu zákazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní,  nedošlo-li již k samotné cestě. 

Tyto obchodní podmínky jsou volně přístupné na stránkách dovozce (www.vozim-auta.cz) a složením zálohy,  nebo podpisem, souhlasí zákazník s jejich obsahem. 

Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena od 1.1.2020 

Jednatel frmy: Miloslav Boháč 

VOZIMAUTA s.r.o. 

IČO: 075 74 657 

Spisová značka: C 36988 vedená u Krajského soudu v Plzni

Poraďte se s našimi specialisty

Máte-li konkrétní dotazy na které jste nenašli odpověď, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Poptat služby

nebo nám rovnou zavolejte